Digasgroup

DiGas ievieš jaunas tehnoloģijas mašīnbūves kompetences centra ietvaros

2/1/2018

01.09.2018. – 31.12.2018.

Veikta sistēmas testēšana, kuras rezultātā tika sasniegti noteiktie dīzeļdzinēja darbības tehniskie un ekonomiskie rādītāji.

01.06.2018. – 31.08.2018.

Veikta bez dzinēja duālās degvielas vadības sistēmas un tās sastāvdaļu testēšana. Tika veikta gan mehānisko, gan elektrisko komponentu pārbaude, kā arī vadības sistēmas  programmatūras pārbaude.

01.03.2018. – 31.05.2018.

Izstrādāts dīzeļdegvielas kontroles aktuatora prototips. 

Iesākts dzinēja vadības sistēmas programmatūras izstrādes process. Izstrādāta un izgatavota indikācijas sistēmu, kas ir integrēta vadības panelī un izmantojot digitālo vadību komunicē ar drošības sistēmu un dzinēja vadības sistēmu.

01.12.2017. – 28.02.2018.

Noteikta vispārējā dzinēja vadības sistēmas koncepcija. Kopā ar apakšuzņēmējiem izstrādāti dzinēja vadības algoritmi un noteikti precīzi tehniskie noteikumi visām sastāvdaļām, kas nepieciešami sistēmas funkciju izpildei. Veikta tirgus izpēte piemērotāko sensoru atrašanai. 

Veikta lokomotīves dzesēšanas sistēmas un tās siltuma pārneses efektivitātes analīze. Izstrādāts iesmidzināšanas modulis, kas ir piemērots maģistrālo lokomotīvju dzinējiem, kurā ietilpst iesmidzinātāji un vairākas citas ierīces. Izstrādātas un notestētas gaisa-degvielas maisījuma iekārtas, lai atrastu labāko kvalitāti un optimizētu to dizainu un izmantotos materiālus tālākai projekta ieviešanai. 

01.08.2017-31.10.2017

Veikts dīzeļa sistēmas mehānisko īpašību aprēķins un regulatora uzbūves analīze, ieskaitot hidrauliskās piedziņas centrbēdzes mehānisma ātruma un griezes momenta ierobežošanu un attiecīgo spēku un kustības ātrumu. Izstrādāta ierīces vispārējā konstrukcija. 

Veikti pirmie pētījumi gāzes iesmidzināšanas sistēmām un analizēti aerodinamisko un virpuļprocesu pētījumi sadegšanas kamerā. 

01.05.2017-31.07.2017

Izstrādāts Duālas degvielas dzinēja vadības sistēmas pamata izkārtojums. Veikta zinātniskās literatūras izpēte parametru savstarpējas korelācijas izvērtēšanai. DiGas konsultējās ar profesoriem no Varšavas Tehniskās universitātes un Harkovas Nacionālās universitātes, kā rezultātā tika atrastas būtiskas atšķirības dzinēja vadībā saistībā ar gaisa-degvielas attiecību, sadegšanas temperatūru un spiedienu. Iegūtie rezultāti iestrādāti Dzinēja vadības sistēmas algoritmu izstrādes tehniskajā specifikācijā. Izstrādāts pamata izkārtojums komponentiem un uzsāktas iepirkuma procedūras komponentēm. 

01.02.2017-30.04.2017

Pārskata periodā veikts detalizēts pētījums par maģistrālās dīzeļlokomotīves lokomotīves apkopes servisu biežumu un tā tehniskajām īpašībām dzinējam un tā detaļām. Veikti pētījumi, lai nodrošinātu dažādu dabas gāzes un dīzeļa kombināciju matemātisko modelēšanu, kā arī izpētītas pieejamās dzinēja vadības sistēmas un to principi. Izvērtēti materiāli un dzinēja komponentes veiksmīgai tālākai projekta ieviešanai.

01.11.2016-31.01.2017

Sagatavošanās darbības, lai uzsāktu matemātisko modeļu tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, lai sekmīgi īstenotu projekta 2. aktivitāti.  Veiktas atsevišķu matemātisko modeļu daļu pārbaudes izmantojot dzinēja stendu. Paralēli matemātisko modeļu izstrādei, tika veikta dažādu maģistrālās dīzeļlokomotīves sistēmu konstruktīvo īpatnību izpēte. 

10.08.2016-31.10.2016

Veikti pētījumi eksperimentu uzsākšanai. Noteikts, ka projekta rezultātu sasniegšanai nepieciešama ne tikai dzinēja teorētiskā izpēte, bet arī jāizstrādā uz specifiskiem principiem un datiem balstītu maģistrālās lokomotīves dzinēja matemātisko modeli. Matemātiskā modeļa izstrādei uz dzinēja stenda veikti lokomotīves dīzeļdzinēja K6S310DR testi.

2016.gada 18. oktobrī noslēgts līgums ar SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” Nr.3.2.-14/2016 Par Pētījuma Nr.3.2 “Duālās degvielas sistēmas izstrāde dīzeļdegvielas lokomotīvēm” īstenošanu.